Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Ventrikül İçi Meningiomlar
Erdener TİMURKAYNAK, Hakan SABUNCUOĞLU
Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Ventrikül içi meningiomlar nadir görülen tümörlerdir. Bu tümörlerin yerleşimleri ve zaman içinde yavaş büyümeleri nedeniyle semptom oluşturmaları gecikmekte ve tanı sırasında büyük boyutlu kitlelerle karşılaşılmaktadır. Ventrikül içi meningiomlarda, preoperatif değerlendirme, hastanın yönetimi ve cerrahi yaklaşım şekli sorunlu konulardır; tümörün radyolojik özellikleri ve histolojik tipi, ventrikül içi yayılımı, ana besleyicileri, işlevsel alanlar ve hastanın nörolojik bozukluğunun derecesi bu açıdan önemlidir (9). Ventrikül tümör cerrahisinde amaç, önemli nörovasküler, kortikal ve beyaz cevher yolları ile çevrili kitle lezyonlarına en az morbidite yaratacak yoldan ulaşmak ve çıkarmaktır.