Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 2
Rekürren Meningiomlar: Nedensel İlişkiler ve Cerrahi Tedavi
Hakan Hadi KADIOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Özet

Meningiomlar tüm intrakranyal tümörlerin % 20'sini oluşturmaktadır. Araknoid “cap” hücrelerinden köken olan bu tümörlerin büyük oranda benign doğalı olmalarına ve tümden çıkarılmalarına rağmen rekürrens görülebilmektedir. Benign meningiomlarda % 7-25 oranında görülen rekürrenslerin büyük kısmı ameliyattan sonra geride kalan artık tümör dokusunun büyümesinden oluşmaktadır. Rekürrense yol açan çok sayıdaki etmenlerin en önemlilerinden birisi ameliyatta tümörün tuttuğu ve yayıldığı yerlerle birlikte tümüyle çıkarılamamasıdır. Gerek ilk ameliyattaki engeller, gerekse ilk ameliyattan sonra anatomik yapının bozulmuş olması ve tümörün büyüyerek çevre yapılarla oluşturduğu yeni ilişkilerden dolayı tekrar yapılacak bir ameliyatın her olgu için kendi koşullarının değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu yazıda intrakranyal meningiomlardaki rekürrens nedenleri görülme sıklığı açısından gözden geçirildi ve rekürren olgular da tekrar yapılacak cerrahi kararı tümörün anatomik yerleşimleri göz önüne alınarak irdelendi.