Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Spinal Cerrahinin Yeri
Mehmet Reşid ÖNEN, Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu çalışmamızın amacı, Türk Nöroşirürjiyenlerinin spinal cerrahi alanında bilimsel kongreye yaptıkları katkıyı ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 1967 ve 1986 yıları arasında yapılan Türk Nöropsikiyatri Cemiyeti Ortak Bilimsel Kongresi, 1973-1981 yılları arasında Türk Nöroşirürji Cemiyeti ve 1987-2010 yılları arasında da Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Sözlü Bildiri ve Poster olarak sunulan spinal cerrahi konulu çalışmaların dağılımı değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Türk Nöropsikiyatri Cemiyeti Bilimsel Kongrelerinin kapsamında 1967-1986 yılları arasında spinal cerrahi konulu sözlü bildirilerin tüm nöroşirürji kaynaklı sözlü bildirilere oranı %25,4, posterlerin oranı ise %5,1 olarak tespit edilmiştir. Türk Nöroşirürji Cemiyetinin 1973-1981 yılları arasında toplam üç kez düzenlenen bilimsel kongrelerde spinal cerrahi konulu bildirilerin sayısı 47 (%31,1) ve Türk Nöroşirürji Derneğinin düzenlediği 1987-2010 yılları arasındaki bilimsel kongrelerde spinal cerrahi konulu sözlü bildirilerin oranı; %32,9, posterlerin oranı ise; %35,25 olarak bulunmuştur. Özellikle son 10 yıl içerisinde kongreye sunulan poster oranlarında belirgin artış olduğu görülmüştür.

SONUÇ: Bilimsel kongrelerde spinal cerrahi ile ilgili bildirilerin oranı, nöroşirürjiyenlerin spinal cerrahideki güçlü katılımını ortaya koymaktadır.