Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Basit Parsiyel Motor Nöbetle Ortaya Çıkan Desmoplastik İnfantil Astrositom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Memduh KAYMAZ, Muhammet Bahadır YILMAZ, Çağatay GÜVEN , Ö. Hakan EMMEZ, Kemali BAYKANER
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Desmoplastik infantil astrositom nadir görülen, genellikle iyi prognozlu, benign beyin tümörüdür. 2 yaş altı çocuklarda dural bağlantılı, büyük kistik ve solid komponentli supratentoryal tümör olarak karşımıza çıkar. İnfantil olmayan vakalar bildirilmiş olmasına rağmen, genellikle erken çocukluk döneminde görülür. Desmoplastik infantil astrositom, belirgin desmoplastik stroma ve nöroepitelyal hücreli WHO grade 1 nöroepitelyal tümördür. En sık prezentasyon, artmış intrakraniyal basınç nedeniyle anormal kafa çevresi artışı ile fontanel gerginliğidir. Fokal nörolojik defisit, hemiparezi ve nöbetler görülebilir. Desmoplastik infantil astrositomun radyolojik ve histolojik özellikleri yanıltıcı olmasına rağmen genellikle iyi prognoza sahiptir. Çoğu vakada tümörün tam veya tama yakın cerrahi çıkarım tedavi için yeterlidir ve başka tedaviye gerek olmayabilir. Bu yazıda nadir bir vaka olan, 7 aylık erkek çocukda desmoplastik infantil astrositom ve literatürün gözden geçirilmesi sunuldu.