Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 3
Eozinofilik Granüloma: Radyolojik ve Klinik Değerlendirme
Mehmet BASMACI, Aşkın Esen HASTÜRK
S.B. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Ankara, Türkiye

Özet

Eozinofilik granüloma (EG) %90 oranında 10 yaş altı çocuklarda görülür. Kafa ve vertebral kemikleri tutar. Nadir görülen benign karakterli kemik tümörüdür. Tek ya da çok sayıda litik kemik lezyonları ile karakterizedir. Etiyolojisi tartışmalıdır. Kemiğin meduller tabakasına eozinofil ve histiositlerin birikmesi ile oluşur. Tanı ameliyat öncesi röntgen, kemik sintigrafisi, CT, MRI ve cerrahi sonrası histolojik ile inceleme doğrulanır. EG malign dönüşüm göstermez. Eğer şikâyet yoksa tedavisiz takip edilebilir. Ağrılı lezyonlarda tümörün cerrahi küretajı ya da lokal kortizon infüzyonu uygulanabilir. Multıpl kemik lezyonlarında kemoterapi, radyoterapi ve sistemik kortizon kullanımı etkilidir. Yazımızda sağ paryetal bölgesinde şişlik ve lokal ağrı ile kliniğimize kabul edilen 4 yaşındaki erkek hasta tartışıldı.