Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
AIDS Tanısı Almamış Hastada Talamik Kitleyi Taklit Eden Toksoplasma: Olgu Sunumu
Özgen AYDINCAK, Muhammet Bahadır YILMAZ, Hamit AYTAR, Çağatay GÜVEN, Şükrü AYKOL
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Toksoplasma gondii zorunlu bir hücre içi protozoadır. Toksoplazmozis tüm dünyada yaygın bir enfeksiyondur. İnsanların enfeksiyonu genellikle kistle kontamine, çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle oluşur. İmmün kompetan hastalarda genellikle enfeksiyon asemptomatiktir. Serebral toksoplazmozis, edinilmiş immün yetmezlikli hastalarda yüksek mortalite ve morbiditeyle ilişkilidir. AIDS'li hastalarda serebral kitle ve oppurtunistik enfeksiyon etyolojisinin en sık sebebi serebral toksoplazmozistir. Serebral toksoplazmozisin tipik görüntüsü, ağırlıklı olarak bazal ganglion ve kortikomedüller bileşkede, multipl hipodens nodüler lezyondur. Biz yazımızda, AIDS tanısı almamış hastada, talamik kitleyi taklit eden serebral toksoplazmozis vakasını sunuyoruz. Tanı ve tedavide stereotaksik biyopsinin rolünü vurguluyoruz.