Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Bir, İki ve Üç Mesafe Laminektominin Servikal Omurga Biyomekaniğine Etkisi (Koyun Modelinde Deneysel Çalışma)
Serdar KABATAŞ1, Kemal Tanju HEPGÜL1, Ergün BOZDAĞ2, Emin SÜNBÜLOĞLU2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Mukavemet Birimi, Biyomekanik Laboratuvarı, İstanbul

Özet

AMAÇ: Bu çalışma, boyun omurgasına arkadan yaklaşımla, bir, iki ve üç seviye uygulanan laminektomi yönteminin stabiliteye etkisini biyomekanik olarak incelemek amacıyla planlandı.

YÖNTEM: Çalışma in vitro koyun boynu modelinde strain gauge tekniği kullanarak yapıldı. 35 adet koyun C3-C7 omurga parçasının 7'si, fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol yana eğilme ve aksiyal rotasyon hareketleri için maksimal yüklenme düzeyinin ve elastik bölgenin saptanması için kullanıldı. Geri kalan 28'i dört gruba ayrıldı. A Grubuna cerrahi işlem uygulanmadı, B Grubuna bir mesafe, C Grubuna iki mesafe, D Grubuna üç mesafe laminektomi uygulandı. Tüm gruplarda fleksiyon, ekstansiyon, sağ ve sol yana eğilme ve aksiyel rotasyon hareketleri için sıfırdan 5 Newton-metre (N-m) ‘ye kadar moment uygulanarak yük deformasyon eğrileri çizildi. Her bir harekette 2.5, 3, 4, 5 N-m momentlerde oluşan deplasman açı değerleri hesaplandı ve dört grubun sonuçları karşılaştırılarak istatistiksel değerlendirmeler yapıldı.

BULGULAR: Elastik sınırlar içinde kalınarak, kontrol grubuna (Grup A), bir (Grup B), iki (Grup C) ve üç (Grup D) mesafe laminektomi uygulanan omurga piyeslerine moment uygulandığında: fleksiyon, ekstansiyon, sağ yana eğilme, sol yana eğilme ve aksiyel rotasyonda, dört grubun deplasman açı değerleri arasında anlamlı farklar bulundu.

SONUÇ: Çalışma, boyun omurgasına arkadan yaklaşımla bir, iki, üç mesafe laminektominin boyun omurga stabilizasyonunu bozduğu görüşünü desteklemektedir.