Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi
Gökşin ŞENGÜL, Yusuf TÜZÜN, Sencer DUMAN, Çağatay ÇALIKOĞLU, Murteza ÇAKIR
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hidrosefali tedavisinde endoskopik üçüncü ventrikülostomi etkililiğinin araştırılmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışmada, kliniğimizde 2006-2012 yılları arasında endoskopik üçüncü ventrikülostomi yapılan 58 hidrosefalili hastaya ait tıbbi kayıtlar incelendi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrasındaki klinik, radyolojik, biyokimyasal ve hormonal sonuçları karşılaştırılarak hidrosefali tedavisinde endoskopik üçüncü ventrikülostominin etkililiği araştırıldı.

BULGULAR: Hastaların yaşı 8 gün ve 72 yaş arasında idi. Hastaların 27'si erkek, 31'i bayan idi. Hastaların %55'i obstrüktif, %45'i nonobstrüktif tipte hidrosefaliye sahipti. Ameliyat sonrası takip süresi 3-61 aydı. Endoskopik üçüncü ventrikülostominin başarısı şanttan bağımsız olarak yaşamın sürdürülmesi olarak tanımlandı. Hastaların %52'sinde endoskopik üçüncü ventrikülostomi ile başarı sağlandı. Komplikasyonlar iki olguda intraventriküler kanama, bir olguda hipotalamik yaralanma, bir olguda beyin sapı kanaması, iki olguda subdural effüzyon ve üç olguda beyin omurilik sıvısı kaçağı idi.

SONUÇ: Endoskopik üçüncü ventrikülostominin başarısı hem hasta yaşı hem de hidrosefalinin sebebi ile ilişkilidir. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi obstrüktif hidrosefalilerde güvenilirliği ve etkinliğinden dolayı ilk tercih olmalıdır. Şant disfonksiyonu ve spinal disrafizme eşlik eden hidrosefalili hastalarda ise şanta alternatif olabilir.