Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Torakal Disk Hernisi Cerrahisinde Minimal İnvazif Lateral Transtorasik Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Mevcut Diğer Yaklaşımlarla Karşılaştırma
Osman Arıkan NACAR2, Mustafa Onur ULU1, Murat PEKMEZCİ3, Vedat DEVİREN3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kalifornia San Francisco Üniversitesi (UCSF), Nöroşirürji Anabilim Dalı, San Francisco, ABD
3Kalifornia San Francisco Üniversitesi (UCSF), Ortopedi Anabilim Dalı, Omurga Cerrahisi Merkezi, San Francisco, ABD

Özet

Torakal disk hastalığı nadir görülmesi, karakteristik bir semptomatolojisinin olmaması ve torakal bölgenin kendine has anatomik özellikleri nedenleriyle spinal patolojiler içerisinde teşhis ve tedavisi en zor olanlarındandır. Klinik semptom ve bulgular disk dejenerasyonunun lokal mekanik etkilerinin sonucunda aksiyel ağrı, omurilik veya torakal sinir kökü baskısı nedeniyle myelopati veya radikülopati veya bunların beraber görülmesi şeklindedir. Cerrahların minimal invazivlikle maksimum dekompresyonu sağlayacak cerrahi teknik arayışı torakal disk hernisi tedavisinde günümüze kadar farklı birtakım cerrahi yaklaşımlar geliştirmiştir. Mevcut cerrahi yaklaşımlar posterolateral, lateral, anterior ve torakoskopik teknikler olarak özetlenebilir. Bu yazıda yazarlar torakal disk herniasyonlarının cerrahi tedavisinde yakın zamanda tanımlanan bir teknik olan minimal invazif lateral transtorasik yaklaşımı incelemişlerdir.Tekniğin detaylı tarifinin yanı sıra diğer yaklaşımlarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.