Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Kesici Alet Yaralanmasına Bağlı İzole Dorsal Skapular Sinir Lezyonu: Olgu Sunumu
Ali Kıvanç TOPUZ, Ahmet EROĞLU, Selçuk GÖÇMEN, Cem ATABEY, Ahmet ÇOLAK, Mehmet Nusret DEMİRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Servisi, İstanbul, Türkiye

Özet

İzole Dorsal Skapular Sinir (DSS) lezyonu oldukça nadir görülen bir periferik sinir lezyonudur. Etiyolojide travma, skapulanın tekrarlayan anormal hareketleri ve iatrojenik nedenler yer almaktadır. DSS'in traksiyon ve uzamaya bağlı zedelenmesi en olası patomekanizmadır. Omuz ağrısı ve omuzda hareket kısıtlılığı, dorsal skapular sinir hasarının kas atrofisi gelişmeden önce tanınmasına yardımcı olan başlıca semptomlardır. Omuz ağrısına yol açan nervus torasikus longus ve nervus aksesorius lezyonu, nöraljik amyotrofi, C7 radikülopati, tendinitler, travma ve dejeneratif hastalıklar gibi diğer patolojilerde ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Kitlesel lezyonlara ve kesiye bağlı gelişen parsiyel veya total periferik sinir lezyonları cerrahi olarak tedavi edilirken; aşırı kullanıma bağlı gelişen periferik sinir hasarları fizik tedavi modaliteleri ile tedavi edilmektedir. Bizde; kesici alet yaralanmasına bağlı izole dorsal skapular sinir nöropatisine bağlı gelişmiş sağ omuz ağrısı ve güçsüzlük yakınmaları olan nadir bir olguyu sunduk.