Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Arnold Chiari Malformasyonlu Bir Hastada Korpus Kallozum İskemisi
Fatih BAYRAKLI1, Hatice BALABAN2, Mustafa GÜRELİK1, İbrahim ÖZTOPRAK3
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Özet

Literatürde bazı hastalıklarda beyaz cevher içinde demyelinizan alanlarla birlikte, normal beyaz cevher yapısının da bulunmasından kaynaklanan beyaz cevherin ‘tigroid vasıfta' görüntüsü tanımlanmıştır. Bu durum daha seyrek olarak yoğun beyaz cevher içeriğinden dolayı karpus kallozumda da görülebilir. Bu yazıda, tıbbi hikayesinde Arnold Chiari malformasyonu ve buna bağlı ventriküloperitoneal şant operasyonu olan ve kliniğimize başağrısı ve düşme atakları şikayetleri başvuran, 44 yaşında bir erkek hastanın, yapılan kranyal manyetik rezonans incelemesinde korpus kallozumla sınırlı, ilk bakışta yok olmuş korps kallozum görünümü vereren tigroid görünüm sunulmuştur. Etyopatogenezde; falks serebrinin korpus kallozuma oluşturduğu mekanik bası ya da hidrosefali nedeni ile oluşan ciddi gerilmenin demyelinizasyonun da eşlik ettiği iskemiye sebep olabileceği akla gelebilir.