Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Spontan İntrakranial Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu
Mustafa KAKŞİ1, Fatih Han BÖLÜKBAŞI2
1Özel Yalova Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Yalova, Türkiye
2Sorgun Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Yozgat, Türkiye

Özet

Spontan intrakranial hipotansiyon, beyin omurilik sıvısının, travma veya lomber ponksiyon öyküsü olmayan hastalarda spontan kaçağına bağlı olarak ortaya çıkan, ortostatik baş ağrısı ve düşük beyin omurilik sıvısı basıncı ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Spontan intrakranial hipotansiyon tanısında her ne kadar baş ağrısının ortostatik özelliği yol gösterici ise de hem kesin tanının doğrulanması hem de diğer olasılıkların ekarte edilmesinde en önemli tetkik kranial manyetik rezonans görüntülemesidir. Tedavi yöntemleri arasında öncelikle yatak istirahati, sıvı replasmanı, kafein, teofilin ve non-steroid antienflamatuvar ilaçlar kullanılmaktadır. Baş ağrısı genellikle analjezik tedaviye dirençlidir. Özellikle tedaviye dirençli olgularda girişimsel olarak epidural salin veya kan yaması tedavisi önerilmektedir. Buna karşın, yanıtsız vakalarda nadiren cerrahi kullanılmaktadır.