Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 2
Oksipital Kondilden İnferior Klivusa Uzanan Kırığı Olan Nörodefisitsiz Hasta: Olgu Sunumu
Muhammet Bahadır YILMAZ1, Mehmet TÖNGE2, Ümmügülsüm Özgül GÜMÜŞ3, Ayhan TEKİNER1, Oktay GÜRCAN1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Sinop, Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Özet

Ağır kafa travmasına bağlı erken ölümler ve radyolojik tetkiklerdeki yetersizlikler nedeniyle geçmişte yeterince tanı alamayan, daha çok otopsilerde saptanan klivus kırıkları, bilgisayarlı beyin tomografisinin kullanıma girmesiyle giderek daha fazla rapor edilmeye başlanmıştır. Retrospektif taramalarla insidans yaklaşık olarak %0.33-0.56 olarak saptanmıştır. Bulunduğu konum nedeniyle multipl kraniyal sinir defisiti, beyin sapı travması, vertebrobaziler sistem ve karotise ait vasküler komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle mortalite oranı çok yüksektir. Genellikle rapor edilen olgular defisitli veya postmortem tanı olan olgular olmakla birlikte literatürde birkaç tane nörodefisitsiz olgu da bildirilmiştir. Literatürde yayınlanan birkaç yazıda oksipital kırığa eşlik eden inferior klivus kırığı bildirilmiştir. Biz bu yazımızda, yüksekten düşme sonrası oksipital kondilde ve hipoglassal kanaldan klivusun basioksipital kısmına uzanan kırığı olup nörolojik defisiti olmayan hastayı sunuyoruz.