Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
İntrakraniyal Anevrizma Patofizyolojisi ve Genetiği
Çetin EVLİYAOĞLU
Özel Balat Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İntrakraniyal anevrizma genel toplumun %5 ile 10 unu etkileyen mortalite ve morbiditesi yüksek bir sağlık problemidir. Hipertansiyon, sigara, fazla alkol tüketimi gibi çeşitli risk faktörleri subaraknoid kanama ile ilişkili bulunmuştur. Hemodinamik stres ve damar duvarı yapısal bozukluğu patogenezde ana etkendir. Moleküler patogenezinde multifaktöryel etkilerin rol oynadığı komplike ve pek çok lokalizasyonda pek çok genin etkileşimi ile oluştuğu düşünülmektedir. Yaygın genom bağıntı çalışmaları ile anevrizma gelişiminden sorumlu bir veya birden fazla gen içeren çeşitli kromozom lokalizasyonları saptanmıştır. Bu sorumlu genlerin belirlenmesi ile anevrizma oluşum ve rüptür mekanizmaları iyice belirlenebilecek ve buna uygun tedaviler geliştirilebilecektir. Bu yazıda intrakraniyal anevrizmaların patogenezi, risk faktörleri ve genetik çalışmalardaki güncel bilgilerin derlenmesi amaçlanmıştır.