Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Travmatik Ağır Beyin Yaralanmalarında Dekompresif Kranyektomi Tedavisinin Etkinliği
Halit ÇAVUŞOĞLU, Hacı Ali GENÇ, Yunus AYDIN
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Şişli-İstanbul

Özet

AMAÇ: Bu çalışmamızda, travmatik ağır kafa yaralanması sonrasında serebral hipertansiyonu olan olgulara, travmadan sonraki ilk sekiz saat içerisinde yapılan tek yanlı dekompresif kranyektomi tedavisinin, erken ve geç sonuçları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

GEREÇ VE YÖNTEM: Dekompresif kranyektomi uygulanan 26 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Kranyektomiden önce ve sonra çekilen bilgisayarlı tomografilerdeki belirleyici özellikler (ventriküllerin, mezensefalik sisternlerin ve girusların görünümleri, orta hat şifti) değerlendirildi. Kazanılan intrakranyal alan bilgisayarlı tomografilerden hesaplandı. Olguların klinik sonuçları Glasgow Sonuç Skalasına göre sınıflandırıldı.

BULGULAR: Olgulara travmadan 1 – 8 saat sonra (Ortalama 3.62 ± Standart Sapma 1.89, ortanca 3) acil cerrahi dekompresyon uygulandı. 55 yaşından küçük ve Glasgow Koma Skalası Skoru (GKS) altı veya altıdan büyük olan olguların klinik sonuçları, 55 yaşından büyük ve GKS altıdan küçük olan olgulardan anlamlı olarak daha iyi idi. Kranyektomi anlamlı olarak orta hat şiftini azalttı ve mezensefalik sisternlerin görünümünü düzeltti. Mezensefalik sisternlerin durumu, kranyektominin alt sınırının temporal kafa tabanına olan uzaklığı ile koreleydi.

SONUÇ: Travmatik ağır beyin yaralanması ve kafa içi hipertansiyonu olan 26 olguda, dekompresif kranyektomi bir yılın sonunda % 50 olgunun iyi sonuçlanmasını sağladı.