Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Orta Serebral Arter Anevrizmaları: Dün ve Bugün
Gökmen KAHİLOĞULLARI, Melih BOZKURT , Nihat EGEMEN
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Orta serebral arter anevrizmaları, beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde sık karşılaşılan ve intrakranial anevrizmalar içinde önemli yer tutan patolojilerdendir. Bu patolojinin daha iyi anlaşılmasında anatominin yeri ve daha önceki tedavi modellerinin bilinmesi kuşkusuz çok önemlidir. Nöroşirürjide mikroskobun kullanılmaya başlanması her nöroşirürjikal patolojide olduğu gibi Orta serebral arter anevrizmalarının tedavisi içinde bir milat kabul edilebilir. Günümüzde endovasküler tedavi gibi alternatif tedavi yöntemlerinin sunulması Orta serebral arter anevrizmalarının tedavisi için yeni tartışma alanları oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Orta serebral arter anevrizmalarına yaklaşım, tarihsel ve anatomik zemin üzerinde, dün neler yapıldığı ve günümüzde mikroşirürji yanı sıra diğer tedavi modalitelerinin tartışmalı konuları üzerinde durulmuştur.