Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Nöroanestezi ve Nöro Yoğun Bakımda Esmolol Kullanımı
Yasemin GÜNEŞ
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Esmolol, hızlı etki başlangıclı ve etki süresi kısa olan (yalnızca10-20 dakika) β1 kardiyoselektif bir ajandır. Bu etki esmololu hemodinamik olarak kararsız hastaların tedavisinde çekici yapmaktadır. Esmololun aynı zamanda antinosiseptif ve anestezik koruyucu etkiler gösterdiği rapor edilmiştir. Esmolol, entübasyon veya ekstübasyona bağlı olan kardiyovasküler yanıtı zayıflatır ve hipertansiyonu kontrol altına alır. Esmolol intravenöz infüzyon veya bolus dozlarda uygulanabilir. İntrakraniyal cerrahi geçiren hastaların uyanması sırasında serebral kan akımındaki artışı önler. Buna ek olarak, beta adreneseptör antagonistleri deneysel çalışmalarda fokal serebral iskemi sonrası nöroprotektif etki gösterir. Bu derlemede hipertansif kriz, nöroanestezi ve nöro- yoğun bakımda β1 adrenerjik reseptör antagonisti olan esmololun güvenliği ve etkinliği değerlendirildi.