Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Konus Medullaris Matür Teratomuna Bağlı Seksüel Disfonksiyon
Osman Ersegun BATÇIK1, Tamer TUNÇKALE2, Hüseyin CANAZ3, Osman AKDEMİR4, Cengiz ACAR1, Mustafa Ali AKÇETİN1, İbrahim ALATAŞ3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Tekirdağ Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İntradural matür teratomlar oldukça nadir gözlenen lezyonlardır. Bu tümörlerin oldukça az görülmeleri tanı koymayı da zorlaştırabilmektedir. Radyolojik olarak matür teratom tanısı koymaya yardımcı spesifik bulgular olmayıp kesin tanı için lezyonun histopatolojik olarak incelenmesi gereklidir. Çalışmamızda, erektil disfonksiyon yakınması ile başvurarak yapılan MR tetkikinde konus medullaris düzeyinde intradural kitle lezyonu saptanan 38 yaşındaki hasta opere edilerek tümör mikocerrahi yöntemle total olarak çıkarıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda tanı matür teratom olarak alındı. Operasyon sonrasında komplikasyon gelişmeyen ve yakınmaları yaklaşık 2 ay içinde tamamen düzelen hastanın halen devam eden takiplerinde nüks saptanmayarak nadir görülen bu lezyonların klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri ile tanı ve tedavi yöntemleri literatür eşliğinde tartışıldı.