Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Dev Hücreli Glioblastoma Multiforme: Çok Erken Dönem Konus Medullaris Metastazı
Ahmet Fatih ATİK1, Aşkın ŞEKER2, Türker KILIÇ2
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Özet

Glioblastoma Multiforme hızlı ve agresif seyir gösteren ve tüm beyin tümörleri arasında en sık saptanan beyin tümörüdür ancak ekstrakranial yayılımı ender görülmektedir. Modern cerrahi ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri uygulansa bile hastalığın yaşam süresi ortalama 14 aydır. Hastalığın seyrini belirleyen faktörler arasında histolojik alt tipi ve immünohistokimyasal markerlar da vardır. Glioblastoma Multiforme’nin alt tiplerinden dev hücreli varyant’ta hastalığın seyrinin diğer alttiplere göre daha yavaş olmasına ve Glioblastoma’nın spinal metastaz yaptığı olgularda büyük oranda bu yayılım geç dönemde ortaya çıkmasına karşın, bu olguda dev hücreli glioblastoma multiforme tanısı konulmasından sekiz hafta sonra tamamlayıcı tedavilerin alınması esnasında ortaya çıkan konus medullaris yayılımı bildirilmiştir.