Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 1
Paraparezi ile Başvuran Torakal Vertebrada Görülen Osteoblastoma Benzeri Osteosarkoma Olgusunun Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
Kadir TUFAN1, Feyzi Birol SARICA1, Özgür KARDEŞ1, Fazilet KAYASELÇUK2, Hakan CANER3
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Osteoblastoma benzeri osteosarkoma tüm osteosarkomların yaklaşık %1‘ini oluşturan nadir bir alt tipidir. Histopatolojik olarak osteoblastomlara benzemekle birlikle bölgesel nüks ve sistemik yayılım potansiyelleri olması nedeniyle tedavi protokolleri osteoblastomdan farklıdır. Bu nedenle osteosarkoma grubunda yer alan osteoblastoma benzeri ostesarkomların ayrıcı tanısı hayati önem taşır. Sadece cerrahi yapılıp kemoterapi verilmeyen olgularda %90 nüks görülür. Kemoterapi kullanıma girmeden önce sadece cerrahi ile tedavi edilen vakalarda 5 yıllık sağ kalım %10- 20 iken kemoterapinin tedaviye eklenmesi ile metastaz yapmamış ve tam çıkarım sağlanmış hastalarda 5 yıllık sağ kalım %60-70 düzeylerine ulaşmıştır. Osteoblastoma benzeri ostesarkoma olgularında güncel tedavi protokolü radikal cerrahi ve sistemik kemoterapidir. İlerleyici paraparazi ile başvuran 20 yaşındaki bayan hastada T6 vertebrada osteoblastoma benzeri osteosarkoma tespit edidi. Bu olgunun güncel tedavi yöntemlerine uygun tedavi yönetimi sunuldu. Hastanın 2 yıllık takibinde nüks veya metastaz izlenmedi.