Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Pediatrik Hidrosefali Sınıflaması ve Patofizyoloji
Selçuk GÖÇMEN1, Ahmet ÇOLAK2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medical Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Elazığ, Türkiye

Özet

Hidrosefali, pediatrik beyin cerrahisi pratiğini en sık meşgul eden problemdir. Hidrosefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) dolaşımında bozuklukla seyreden, fizyopatolojisi karışık olan bir hastalıktır. BOS fizyolojisi ve hidrosefali ile ilgili çalışmalar ve deneysel araştırmalar yaklaşık 100 yılı bulmaktadır. Hidrosefalide etiyopatogeneze yönelik araştırmalarda hedef, hem risk faktörlerini belirlemek ve önlemini almak, hem de uygun tedavi için strateji oluşturabilmektir. Bu derlemede, pediatrik hidrosefali’nin fizyopatoloji ve sınıflamasında ki güncel araştırmaların sonuçları tartışılmıştır.