Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Hidrosefalinin Endoskopi ile Tedavisi
Volkan ETUŞ1, Hakan KARABAĞLI2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Günümüzde sürekli gelişen şant teknolojisine rağmen hidrosefali için şant takılan hastaların %70-85’i on sene içinde şant disfonksiyonu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu şant komplikasyonları, hidrosefali için alternatif tedavi seçeneklerini gündeme getirmiştir. Yirminci yüzyılın başından itibaren endoskopi beyin cerrahisinde kullanılmaya başlamıştır. 1904 yılında ilk nöroendoskopik cerrahi Lespinasse tarafından hidrosefalik iki çocukta yapılmıştır. Son üç dekad içinde nöroendoskopik teknolojinin gelişmesiyle birlikte endoskopik üçüncü ventrikülostomi, nonkommünikan hidrosefalinin ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilir hale gelmiştir. Endoskopik üçüncü ventrikülostomi serilerinde başarı oranları %50-90 komplikasyon oranları ise %0-20 arasında değişmektedir. Literatürdeki serilerin büyük bölümünde hidrosefalinin endoskopik üçüncü ventrikülostomi ile tedavi başarısı klinik bulgulara dayanılarak ifade edilmekte olup, objektif radyolojik verilerin ortaya konmaya çalışıldığı yayınlar oldukça azdır. Uygun olgularda endoskopik üçüncü ventrikülostomi, hastayı şant bağımlısı olmaktan kurtarma şansı veren son derece değerli bir tedavi yöntemidir.