Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 2
Kalvarial intradiploik Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Ahmet AKYÜZ1, Mehmet GÜVEN2
1Sağlık Bakanlığı, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, Nöroşirürji, Trabzon
2Sağlık Bakanlığı, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, Patoloji Klinikleri, Trabzon

Özet

Epidermoid kistler, sadece epidermoid elementler içeren tek doku tipi grubundaki inklüzyon tümörlerindendir. İntrakranial epidermoid kistler tüm beyin tümörlerinin %1'ini oluştururlar, intradiploik yerleşim ise daha nadirdir. Bu yazıda, sol temporoparietal intradiploik yerleşimli bir epidermoid kist olgusu patolojik, klinik, radyolojik özellikleri ve cerrahi tedavisi değerlendirilerek sunulmuştur.