Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Endoskopik Torakal Deformite Cerrahisi
Mehdi SASANİ
Amerikan Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Son zamanlarda omurga cerrahi girişimlerinde az invaziv cerrahi hedef haline gelmiştir. Omurga cerrahisi pratiğinde endoskopinin etkin olması ve teknolojinin ilerlemesi nedenleri ile omurga cerrahi pratiğinde özellikle omurga deformite cerrahisinde uygulanmaya başlanmıştır. Torakoskopik omurga cerrahisinin, konvansiyonel torakal cerrahi yaklaşımlara göre olumlu sonuçları bu tekniğin uygulanması konusunda cesaret vermektedir. Deformite omurga hastalıkları olan hastalara torakoskopik cerrahi uygulanabilir hale gelmiştir.