Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num - Ek
Komplikasyonlara Genel Bakış
Celal Özbek ÇAKIR, Süleyman ÇAYLI
Özel Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Malatya, Türkiye

Özet

Omurga deformitesi değişik nedenlere bağlı olarak sagital, koronal veya her iki planda gelişen şekil bozukluğudur. Deformitenin kompleks yapısından dolayı deformiteye yönelik yapılan cerrahi girişimlerin omurganın diğer hastalıklarına yönelik yapılan cerrahi girişimlerden farklı komplikasyonları vardır. Özellikle omurganın sagital ve koronal planda denge sorunlarına yol açabilecek bu komplikasyonların bilinmesi deformite cerrahisi ile uğraşan omurga cerrahlarının gelişebilecek komplikasyonlardan korunmasına katkı sağlar.