Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Çocukluk Çağı Kafa Travmaları: 357 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Davut CEYLAN1, Can YALDIZ1, Gökhan KIZILÇAY1, Yasemin GÜNDÜZ2
1Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Özet

AMAÇ: Çocukluk çağı kafa travmalarında etiyolojik nedenler, klinik özellikler, radyolojik bulgular araştırılarak ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkıda bulunmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Haziran 2009 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalına kafa travması tanısı ile yatırılan 0–15 yaş grubundaki 357 olgu retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Hastaların 235’i (%70,8) erkek, 122’si (%29,2) kız çocuğu idi. Travma nedenleri arasında düşme (%76,1) ilk sırada yer alıyordu. Giriş Glasgow Koma Skalasına (GKS) göre %79,8 hafif (GKS 14-15), %15,4 orta (GKS 10-13) ve %1,9 ağır (GKS3-9) kafa travmalı olgu mevcuttu. 35 hastaya cerrahi müdahale uygulandı. Bunlardan 15 olguyla epidural hematomlar ilk sıradaydı. Ağır kafa travması ile gelen 17 olgunun 11’i kaybedildi.

SONUÇ: Ülkemizde çocukluk çağı kafa travması ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Kafa travmalarına bağlı oluşan mortalite ve morbitidelerin bir çoğu yetişkinlerin alacağı önlemlerle önlenebilir. Epidemiyolojik çalışmaların artması, travmanın oluşmadan engellenebilmesi açısından önemlidir.