Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 3
Propolis'in, Sıçanlarda İmplant İlişkili Spinal Enfeksiyonlarda Antibakteriyel Etkisinin Değerlendirilmesi
Ömür GÜNALDI1, Lütfi POSTALCI1, Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU2, Suna KIZILYILDIRIM3, Abuzer GÜNGÖR1, İlhan YILMAZ4, Metehan ESEOĞLU5, Bekir TUĞCU1
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Yüzüncüyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye

Özet

AMAÇ: Spinal cerrahi prosedürlerde implant ilişkili enfeksiyonlar önemli yer tutmaktadır. İmplant ilişkili enfeksiyonları önlemeye yönelik bir çok ilaç ve yöntem uygulanmıştır. Propolisin, implant ilişkili enfeksiyonlarda en sık izole edilen bakteri olan metisilin dirençli stafilokokus aureusa karşı bakterisit ve bakteriostatik etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız, implant ilişkili spinal enfeksiyon modelinde, ucuz ve doğal bir ürün olan propolisin sıçanlarda enfeksiyon gelişimini önleyici etkisinin olup olmadığını değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıçanlar sekizerli 3 gruba ayrıldı. Grup-1: Sadece spinal implant uygulanan, Grup-2: Spinal implantla beraber bakteri ekilen, Grup-3: Grup-2’ye ilave propolis uygulanan grup.

BULGULAR: Grup-1’deki sıçanların hiç birinde bakteriyel üreme olmadı. Grup-2 ve Grup-3’teki sıçanların tamamında stafilokokus aureus üredi. Gruplar birbirleri arasında karşılaştırıldı. Grup 3’te üreyen bakteri koloni sayısı Grup 2’ye göre daha az olmasına rağmen, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Propolis uygulanan grupta tüylenmede artış dikkat çekiciydi.

SONUÇ: Propolis bu modelde, enfeksiyonun şiddetini azaltsada, tam olarak önleyememiştir. Propolisin implant ilişkili enfeksiyonlarda farklı bir model oluşturularak, düzenli aralıklarla kullanılabilmesi durumunda, daha objektif ve umut verici sonuçlar ortaya çıkarılabilir. Ayrıca propolisin, farklı modeller oluşturularak, farklı bakterilerde ve diğer stp aureus suşlarında da denenmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. Propolisin tüylenme artışına ilişkin etkilerinin, yeni çalışmalarla desteklenmesi ve kelliğe etkisinin değerlendirilmesinin umut verici olabileceğini düşünmekteyiz.