Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
SGK Verilerine Göre Türkiye'de 2010, 2011 ve 2012'de Yapılan Spinal Cerrahi Operasyonlarının Analizi
Sait NADERİ
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

AMAÇ: Ülkemizde omurga cerrahisi operasyonlarının sayısı ve kalitesi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan omurga operasyonlarının analizini yapmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: SGK Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak sıkça yapılan omurga ameliyatları ve bunların tutarı incelenmiştir.

BULGULAR: 2010 yılında toplam 91.662, 2011 yılında 110.520 ve 2012 yılında toplam 137.756 omurga ameliyatı yapılmıştır. 2010 yılında 60.868 lomber diskektomi ve mikrodiskektomi yapılmışken, 2011 yılında bu sayı 71.397’ye, 2012 yılında ise 82.426’ya ulaşmıştır. Buna göre 2010 yılında lomber diskektomi sayısı tüm omurga ameliyatlarının %66.40’ını oluştururken, 2011 yılında tüm omurga ameliyatlarının da %64.60’ını, 2012 yılında ise tüm omurga ameliyatlarının %59.83’ünü oluşturmuştur. Anterior servikal diskektomi (± füzyon) sayısı 2010 yılında 6.024, 2011 yılında 7.713, 2012 yılında ise 10.142 olarak belirlenmiştir. 2010 yılında 14.076, 2011 yılında 18.736, 2012 yılında ise 25.725 torakolomber enstrümantasyon yapılmıştır. Torakolomber enstrümantasyon sayısı 2010 yılındaki tüm omurga ameliyatlarının %15.36’sını oluştururken, 2011 yılında tüm omurga ameliyatlarının %16.95’ini, 2012 yılında ise toplam omurga ameliyatlarının %18.67’sini oluşturmuştur.

SONUÇ: Lomber diskektomi halen tüm omurga operasyonlarının %60 kadarını, torakolomber enstrümantasyon ise tüm omurga operasyonlarının %20’sine yakın bir bölümünü oluşturmaktadır. Son üç yılda torakolomber enstrümantasyon sayısında dikkate değer bir artış olmuştur.