Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 1
Vertebrobaziller Sistemdeki Varyasyonların Klinik ve Cerrahi Önemi: Anatomik Çalışma
Selim KAYACI1, Kadir KOTİL2, Yılmaz ÜÇÜNCÜ3, Mehmet Faik ÖZVEREN4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Arel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, vertebrobaziller sistemdeki (VBS) anatomik varyasyonları araştırmak, bunların klinik ve cerrahi girişimler açısından önemini vurgulamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Çalışmada rutin otopsiden elde edilen yirmi sekiz erişkin kadavra beyni kullanıldı.

BULGULAR: Hipoplastik vertebral arter (VA) oranı sağda %14, solda %3,5 ve bilateral %3,5 idi. Bir örnekte (%3,5) baziller arter (BA) proksimalinde, diğer bir örnekte (%3,5) BA’in orta segmenti ile VA arasında fenestrasyon saptandı. Dört örnekte (%14) ASA, VA’den tek taraflı olarak orijin aldı. Sekiz örnekte (%28,5) ASA iki ayrı dala ayrılarak aşağı doğru seyretti. Süperior serebellar arterde (SSA) sağda %7, solda %14, bilateral %3,5 erken bifurkasyon; sağda %3,5, solda %7 oranında fenestrasyon saptandı.

SONUÇ: Vertebrobaziller bileşke (VBB), ventral medulla ve VA distalindeki patolojik proçeslerde endovasküler ve cerrahi işlemleri planlarken VBS’in varyasyonlarını dikkate almak, muhtemel komplikasyonları en aza indirmek için önemlidir.