Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Epidural Basıya Neden Olan Masson Tümörü: Olgu Sunumu
Cevdet YAVUZ1, Ferruh GEZEN1, Murat DÖŞOĞLU1, Murat ALPER2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ: İntravasküler papiller endotelyal hiperplazi (Masson tümörü), normal kan damarları veya vasküler malformasyonlarda endotel hücrelerin aşırı proliferasyonunun yol açtığı vasküler kaynaklı selim bir lezyondur. Masson tümörü vücudun herhangi bir bölgesindeki kan damarlarında görülebilir, fakat çoğunlukla cilt ve ciltaltı dokusunda görülür. İntrakranyal Masson tümörü çok nadir bir durumdur. Bizim bilgimize göre Masson tümörünün epidural basıya yol açtığı bildirilmemiştir.

YÖNTEM: Başağrısı ve sağ temporal bölgede şişlik şikayeti olan 50 yaşındaki kadın hastada, kranyal bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede sağ temporal bölgede epidural basıya yol açan tümör saptandı. Küçük bir kraniektomi ile epidural tümör tamamen çıkartıldı. Ameliyatta menekşe rengi tümörün duramater damarlarından çıktığı gözlendi. Patolojik inceleme bulguları masson tümörü ile uyumlu idi.

BULGULAR: Ameliyattan 12 ay sonra hastanın başağrısı ve lokal şişliği tekrarladı. Bu yüzden hasta tekrar opere edildi ve lezyon total olarak çıkartıldı. İkinci ameliyattan sonra 18 ay takibinde nüks meydana gelmedi.

SONUÇ: Bu çalışmada, literatürde epidural basıya yol açtığı daha önce bildirilmeyen Masson tümörünün klinik ve radyolojik özellikleri sunulmuştur. Lezyonun lokal nüksünden sakınmak için mikroskobik radikal küretajı zorunludur.