Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Epilepsi Cerrahisinde Endikasyonlar ve Hastanın Hazırlanması
Aylin BİCAN DEMİR, İbrahim BORA
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Özet

AMAÇ: Antiepileptik tedavilere rağmen epilepsi hastalarının bir kısmında nöbetler iyi kontrol altında değildir. Dirençli epilepsi tanısının konulması hastalara erken dönemde epilepsi cerrahisi açısından değerlendirilme fırsatı sunabilecektir.

YÖNTEM ve GEREÇ: Epilepsi cerrahisi, dirençli epilepsi hastalarında yaşam kalitesini yükseltmek için sık uygulanan bir tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavinin başarısında önemli olan uygun hasta seçimidir. İncelemelerin temel amacı hastanın tekrarlayan nöbetlerinden sorumlu nöbet başlangıç alanının saptanmasıdır. Tüm bu incelemelerin basamakları multidisipliner bir ekiple yürütülür.

Video EEG monitarizasyonundaki teknolojik gelişmeler, yapısal ve fonksiyonel görüntülemede ilerlemeler epilepsi cerrahisini daha güvenli ve etkin hale getirmiştir. Günümüzde bu amaçla sıklıkla uygulanan cerrahi yöntemler temporal lob cerrahisi, ekstra temporalneokortikal rezeksiyon, multilober rezeksiyon, hemisferektomi, lezyonektomi, korpus kallozotomi ve multipl subpial transeksiyondur.

SONUÇ: Bu yazıda, dirençli epilepsi, cerrahi adayın seçimi, elektrofizyolojik, radyolojik ve nöropsikolojik hazırlık ile epilepsi hastalarında cerrahi endikasyonlar gözden geçirilecektir.