Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Spastisitenin Cerrahi Tedavisi
Bülent BOYAR
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Adana, Türkiye

Özet

Spastisitenin cerrahi tedavisi multidisipliner çalışmayı gerektirir. Bu derlemede yetişkin ve çocuk hastalarda spastisite tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler gözden geçirildi. Spastisite probleminin her hastada farklı seyrettiği ve tedavideki başarı sonuçlarının buna göre değiştiği görüldü. Beyin cerrahisinde uzun süredir başarılı olarak uygulanan ablatif yöntemlerin endikasyonları, tekniği ve sonuçları tartışıldı.