Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 2
Uyanık Kraniotomi
Sertaç İŞLEKEL, Mete RUKŞEN, Ali AKAY
Serbest Hekim, İzmir, Türkiye

Özet

AMAÇ: Motor korteks ve konuşma alanı gibi fonksiyonel alanlarda yer alan kitlelerin cerrahisi yüksek morbiditeye yol açmaktadır. Bu kitlelerin eksizyonunda güvenli bir metod olan uyanık kraniotomi yöntemi gözden geçirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇ: 1999-2014 yılları arasında opere edilen 801 hasta geriye dönük incelenerek sonuçlar irdelenmiştir.

BULGULAR: Bu yöntem ile opere edilen hastalarda düşük morbidite ve mortalite görülmüştür.

SONUÇ: Uyanık kraniotomi çoğunlukla fonksiyonel korteks veya komşuluğunda yerleşmiş lezyonlar ile derinde kapsula interna, arkuat fasikül gibi traktuslara yakın komşuluk gösteren veya invaze eden kitlelerin rezeksiyonu için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile hastanın ameliyata bağlı nörolojik defisit ortaya çıkma riski en aza indirilir. 1999-2014 yılları arasında 801 hasta bu yöntem ile opere edilmiş olup bu olgular eşliğinde elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.