Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Lateral Ventrikül Anatomisi
Emel AVCI, Derya KARATAŞ
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Özet

Lateral ventriküller beynin merkezindeki derin kavitelerdir. Her bir lateral ventrikül 5 parçadan oluşur: Bunlar frontal, temporal, oksipital hornlar gövde ve atriumdur. Her lateral bölümü lateral duvar, medial duvar taban ve tavandan oluşur. Çalışmada, lateral ventrikül mikroanatomisi ve diğer önemli nörovasküler yapılarla olan ilişkisi incelendi.