Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Üçüncü Ventrikülün Anatomisi
Aşkın ŞEKER1, Fatih BAYRAKLI1, Yaşar BAYRİ1, Albert L. RHOTON Jr2
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Florida Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ABD

Özet

Ventrikül sistemin cerrahisi oldukça zordur. Ventiküler sistemin beynin ortasında olması, tamamen nöral parenkim ile çevrili olması, beynin farklı lobları içerisinde farklı boyutlarda ve şekillerde olması, kolaylıkla tıkanabilen küçük kanallar ya da foramenlerle bağlantılı olması, duvarlarında, hemen çevresinde motor, duyusal, görme yollarının olması ve otonomik, endokrin merkezlerinin bulunması bu cerrahi yaklaşımın güçlüğünün nedenleridir. Lateral ventriküller üçüncü ventriküle ve bazal sisternlere ulaşmamızı sağlayan derin yerleşimli boşluklardır. Lateral ventrikülün duvarını oluşturan birçok yapı aynı zamanda üçüncü ventrikülün anatomisinde de bulunmaktadır. Hem lateral hem de üçüncü ventrikül derin venöz sistem ile yakından ilişkilidir ve birçok arterler her iki ventriküler sistem yapılarını beslerler.