Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
İntrakraniyal Ependimomlar
Nuri Eralp ÇETİNALP, Kerem Mazhar ÖZSOY, Tahsin ERMAN
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

İntrakraniyal ependimomlar, çocukluk çağında sıklık olarak 3. sırada görülen beyin tümörleri olup erişkinlerde göreceli olarak daha nadirdirler ve tüm erişkin intrakraniyal neoplazilerin %2 ile 6’sını oluştururlar. Klinik bulgular, tümörün büyüklüğü, yeri ve histolojik derecesine bağlıdır. Supratentoryal ependimomlar erişkinlerde daha sık görülürken, çocukluk çağında infratentoryal yerleşim daha sıktır. Gross total rezeksiyonu hedefleyen cerrahi eksizyon optimal tedavi yöntemidir çünkü rezeksiyon derecesi sağkalımı etkileyen en önemli prognostik faktör olarak görünmektedir. Postoperatif radyoterapi, özellikle yüksek grade’li tümörü olan hastalarda önerilirken düşük grade’li tümörlerin tedavisindeki rolü halen tartışmalıdır. Bu hastaların tedavisinde adjuvan kemoterapinin rolü yoktur ve standart tedavide yer almaz. Erişkinlerde prognoz çocukluk çağına göre daha iyidir.