Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Baziler Arter Dolikoektazisine Bağlı Locked-in Sendromu
Gülten TUNALI, Türker ŞAHİNER, Musa Kazım ONAR, Abdurrahman NEYAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Özet

Locked-in sendromu genellikle baziler arter tıkanmasına bağlı olarak pons ventral kısmının infarktı ile gelişir. Karakteristik bulguları kuadripleji, kranial sinir felçleri ve mutizm olup yalnızca vertikal göz hareketleri korunmuştur. Baziler arter dolikoektazisine bağlı olarak gelişen locked-in sendromu çok nadir bir durumdur. Bu yazıda hemiplejiyi takiben locked-in tablosu gelişen bir vaka sunulmaktadır. BT, duvarında arteriosklerotik kalsifikasyon gösteren dolikoektazik baziler arterin varlığını göstermiştir.