Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Uzak Lateral Lomber Disk Hernilerinde Kolaylaştırılmış İntertransvers Yaklaşım
Rafet ÖZAY, Mehmet KALAN, Fahri ERYILMAZ, Fatih AYVALIK, Zeki ŞEKERCİ
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

AMAÇ: Uzak lateral lomber disk hernilerinde median paramüsküler intertransvers yaklaşım oldukça büyük cilt ve fasya insizyonu gerektirmektedir. Çalışmanın amacı, uzak lateral disk hernilerine paramüsküler intertransvers yaklaşımın, konveks cilt ve fasya insizyonu ile de yapılabileceğini bildirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇ: Kliniğimizde, bir yıllık süreçte, altı uzak lateral lomber disk hernisi olgusu mevcuttu. Bir hasta konservatif yöntemler ile tedavi edilmiş, dört hasta konveks cilt-fasya insizyonu ve paramüsküler intertransvers yaklaşım ile diskektomi uygulanarak, bir hasta ise diskektomi sonrası posterior segmenter stabilizasyon uygulanarak tedavi edilmiştir. Bu çalışmada; hastaneye kabüllerinde şiddetli ağrı ve değişik derecelerde nörolojik defisit saptanan uzak lateral lomber disk hernisi tanısı almış hastaların tedavi sonuçları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Bir hastada yanma tarzında olan radiküler ağrı şikayetinin devam ettiği, dört hastada ise postoperatif erken dönemde ağrı şikayetinde ve kuvvet kusuru bulgularında iyileşme olduğu görüldü. Bir aylık poliklinik takip sürecinde, yara iyileşmesinde sorun olmadığı ve radyolojik değerlendirmede iatrojenik instabilite gelişmediği görüldü.

SONUÇ: İntertransvers aralığa orta hat konveks cilt-fasya insizyonu ve orta hat paramüsküler kas diseksiyonu ile ulaşmak mümkündür. Bu yaklaşım; hem yara yerinin küçülmesini sağlamakta, hem de yumuşak doku direncini azaltmaktadır. Ayrıca gerektiğinde, aynı açılım ile laminektomi ve fasetektomi yapılabilir olması önemli avantajlarındandır.