Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Bir Spinal Kist Hidatik Olgusunda İntraoperatif Ultrasonografinin Kullanımı
Tamer ALTAY1, Özdil BAŞKAN2, Gökalp SİLAV3, İlhan ELMACI3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Medipol Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

İntraoperatif ultrasonografi (İOUS) kranial ve spinal cerrahide son yıllarda yaygın bir kullanım alanına sahip olmustur. Bu yazıda amacımız, özellikle spinal yer işgal eden lezyon cerrahisinde, İOUS’nin düşük morbiditeyle maksimum rezeksiyonu mümkün kılmadaki önemini vurgulamaktır. Torakolomber yerleşimli bir kist hidatik olgusunu sunduk ve peroperatif ultrasonografik uygulamanın cerrahi morbidite üzerine etkilerini tartıştık. 19 yaşında erkek hasta, son 2 gündür artan yürüme güçlüğü ve idrar/gaita tutamama şikâyetleriyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan spinal MRG tetkikinde, torakal 12 ve lomber 1–2 düzeylerinde kistik lezyonlar saptanması üzerine, bu kistlerin cerrahi eksizyonu için yatırıldı. Hasta İOUS eşliğinde opere edilerek, kistlerin total rezeksiyonu gerçeklestirildi. Postoperatif dönemde nörolojik fonksiyon kaybında belirgin düzelme gözlenen hasta fizik tedavi programına alınmak üzere, postoperatif 5. günde taburcu edildi.