Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
İntraosseöz Menenjiyom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Pulat Akın SABANCI1, Yavuz ARAS1, Osman BOYALI1, Aydın AYDOSELI1, Gökçen GÜNDOĞDU2, Mebrure Bilge BİLGİÇ2, Kemal HEPGÜL1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Genellikle benign karakterli olan ve subdural yerleşim gösteren menenjiyomlar % 0.6-1.2 arasında ekstradural yerleşim gösterirler. Menenjiyomların histopatolojik sınıfl amasında bir alt tip olmayan ve yerleşim yeri nedeniyle intraosseöz menenjiyom olarak adlandırılan grup ise oldukça ender görülür. İntraosseöz menenjiyomlar intradural yerleşimlilerine göre daha agresif seyirlidirler. Davranış özellikleri nedeniyle osteoblastik ve mikst-osteolitik olmak üzere iki alt tipe ayrılmışlardır. Bu özelliklerinden dolayı klinik ve radyolojik olarak primer ve metastatik kemik tümörleri ile karışabilirler. Kesin tanı histopatolojik olarak konur. Tedavide amaç total rezeksiyondur. Total rezeke edilemeyen, histopatolojik olarak düşük dereceli olan olgularda klinik ve radyolojik takip, yüksek dereceli olan olgularda radyoterapi ve kemoterapi gereklidir. Cerrahi sonrası oluşan defekt ise greft ile kapatılmalıdır.