Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Unilateral Talamik Enfarkt ve İlginç Nörooftalmolojik Bulgular Olgu Sunumu
Serap SAYGI1, Okay SARIBAŞ1, İ. Özcan ERTÜRK1, Pınar KIRKALI2, Tülay KANSU2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Nörolojik Bilimler
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Enstitüsü Nörooftalmoloji Ünitesi

Özet

Akut gelişen konfüzyon. amnezi, vertikal bakış parezisi, skew deviasyon, sol parsiyel 3. sinir parezisi, kapak retraksiyonu ve konverjans parezisi gözlenen bir hastada BT'de sol talamik enfarkt saptanmış ve anjiografisinde posterior serebral arterin paramedian dallarının dolmadığı gösterilmiştir. Hastanın anatomoklinik özellikleri belirtilerek talamomezensefalik birleşim ve mezensefalen lezyonlannda görülen nörooftalmolojik tablolar gözden geçirilmiştir.