Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Beyin Tümörlü Olgularda Tümor Belirleyicisi (Marker) Olarak Beyin-Omurilik Sıvısı Siyalik Asit/Total Protein Oranı
Gültekin YÜCEY1, Recai TUNCER2, Saadet GÜMÜŞLÜ1, Tanju UÇAR2, Mustafa KARASOY2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kepez. Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kepez. Antalya

Özet

43 beyin tümorlü hastada, serum ve beyin omurilik sıvısı (BOS) siyalik asit düzeyleri ölçüldü ve BOS siyalik asit / Total protein (SA/TP) oranları hesaplandı.

Grade I-II (n=12) ve III-IV (n=19) beyin tümörlü hastaların serum ve BOS'larından kontrollere göre artışlar saptandı, ancak grade HI ve grade III-IV tümörlü olguların serum ve BOS siyalik asit düzeyleri arasında önemli bir fark bulunmadı (p < 0.05). BOS SA/TP oranı grade III ve III-IV tümörlü olgularda kontrollere göre anlamlı derecede yüksek idi (p< 0.01). Ayrıca grade III-IV tümörlü olgularda BOS SA/TP oranı grade I-II tümörlü olgulardan anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.01). Çalışmadaki bulgulardan BOS SA/TP oranının, beyin tümörlerinin gradelerinin saptanmasında, serum ve BOS siyalik asit düzeylerine kıyasla daha güvenilir bir tümör belirleyicisi (marker) olduğu kanısına varıldı.