Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Pediatrik Glial Tümörlerin Moleküler Biyolojisi
Rahşan KEMERDERE1,Ali Metin KAFADAR1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Gliomlar, çocukluk çağındaki beyin tümörlerinin yaklaşık %60"ını oluşturur. Histolojik tanısı aynı olsa da moleküler heterojeniteye bağlı olarak farklı biyolojik davranışlar gösterebilirler. Son yıllarda yapılan moleküler biyolojik çalışmalar bu tümörlerin biyolojik davranışlarının anlaşılması konusunda büyük katkı sağlamıştır. Bu yazının amacı pediatrik gliomların tümör biyolojisi konusunda güncel anlayışın özetlenmesidir. Bu derlemede farklı pediatrik gliom alt tiplerinde moleküler-genetik bulgular ve klinik davranış arasındaki bağlantılar ortaya konulacaktır.

Pilositik astrositomlar, pilomiksoid astrositomlar, pleomorfik ksantoastrositom, subependimal dev hücreli astrositom, oligodendrogliom, oligoastrositom, yüksek gradeli astrositomlar, pediatrik glioblastom, diffüz intrensek pons gliomları ve gangliogliomlardaki moleküler genetik bulgular özetlenecektir. Pediatik yaş grubundaki gliomlarda moleküler genetik belirteçler bu tümörlerin biyolojik davranışı konusunda önemli bilgiler sağlar.