Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostozlu Olgularda Radyolojik Değerlendirme
M. Erdem YILDIZ1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz, bir veya daha çok kafatası sütürünün erken kapanmasıyla karakterize kompleks bir malformasyon durumudur. Genellikle bebeklik döneminde kozmetik deformite veya daha ciddi işlevsel komplikasyonlardan dolayı saptanır. İzole veya bir sendromun parçası olabilir. Kraniosinostozun izole formları, sendromik olanlara göre çok daha yaygın olup, klinik değerlendirme ve yaklaşımda daha az zorlayıcıdır. Radyolojik görüntüleme kraniosinostozlu olguları değerlendirmede kilit rol oynamakta olup, özellikle 3 boyutlu rekonstrüksiyon ile bilgisayarlı tomografi görüntüleme, kraniosinostozun tanısında ve yönetiminde esas teşkil etmektedir. Kompleks patolojileri detaylı görselleştirerek cerrahi prosedürün doğru bir şekilde planlanmasına imkan sağlamaktadır. Derlemede kraniosinostoz tanısında kullanılan görüntüleme teknikleri, özellikleri ve kraniosinostoz tiplerine özgü radyolojik bulgular örnekler eşliğinde tanımlanmıştır.