Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Bölgede Girişimsel Ağrı Uygulamaları
Oğuz BARAN1,Mustafa BARUTÇUOĞLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Özet

Toplumun büyük bir kısmı yaşamlarının bir döneminde lomber bölge ile ilgili sorunlarla hekime başvurmaktadır. Bu sorunlar altta yatan sebebe bağlı olarak çok farklı şekillerde tedavi edilebilirler. Tedavi çoğunlukla mültidisipliner olmakla birlikte hastanın öz bakımı ve fiziksel egzersiz, farmakolojik yaklaşımlar, girişimsel işlemler ve cerrahiyi içermektedir. Bu çalışmada konservatif tedaviden yeterince fayda görmeyen hastalara uygulanabilecek girişimsel tedavi yöntemleri anlatılacaktır. Başlıca girişimsel tedavi yöntemleri; tetik nokta enjeksiyonları, sakroiliak ve lomber faset eklem enjeksiyonları, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal ve kaudal epidural enjeksiyonlar, proloterapi, nükleoplasti, perkütan vertebroplasti/kifoplasti, epiduroskopi/epidural lizis, spinal kord stimülasyonu ve ozon tedavisidir.