Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nörolojik Cerrahilerde İntraoperatif Nöromonitörizasyon; Gelişimi, Yeri ve Sonuçları
Derya KARAOĞLU GÜNDOĞDU1,Fatih ÇALIŞ2
1Sincan Dr Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Beyin ve sinir cerrahisinin özellikle kraniyal ve spinal ameliyatları, uğraştıkları alan sebebi ile, yüksek riskli cerrahiler olarak bilinir. Teknoloji ilerledikçe bu riskleri minimale indirmek için birçok uygulamaya başvurulmuştur. İntraoperatif görüntüleme (İOG) bunlardan biridir. Ancak İOG cerraha durum hakkında bilgi vermektedir. Oysa süreç hakkında bilgi almak nöral doku hasarının önüne geçmek adına daha önemli ve önceliklidir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda, nörofizyolojideki gelişmeleri takiben intraoperatif nöromonitörizasyon (IONM) kullanımı başlamıştır. Derlemede IONM kullanımı, gelişimi ve sonuçları irdelenecektir.