Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji Pratiğinde Mikroskoplar
Hikmet DEMİRKOL1,Tuğba MORALI GÜLER1,Cevat AKINCI2,İlker ALACA2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
2Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Karabük, Türkiye

Özet

İlk defa 20. yüzyıl başlarında cerrahide ameliyat odasında kullanıma giren mikroskoplar, Yaşargil"in geliştirdiği yeni yöntemler sayesinde nöroşirürjide rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde her gün hızla gelişen teknolojik yenilikler sayesinde bazı yardımcı teknikler ile cerrahi güvenlik, konfor ve beceriler artmaktadır. Bu yardımcı tekniklerden biri olan fluorescence-guided cerrahi hem serebrovasküler cerrahide hem de tümör cerrahisinde önemli bir yere sahiptir. Bu yöntem ile güvenli gros total rezeksiyon sağlanabilmekte, bu da herşeyden önce sağkalımı uzatmaktadır. Yine kliplenen anevrizmada intraanevrizmal kan akışını kontrol etmek, by-pass cerrahisinde by-pass flebinin etkinliğini kontrol ederek erken yetmezliklerin engellenmesini sağlayan bu teknik, sözkonusu cerrahinin güvenliğini ve başarısını da artırmaktadır. Teknik olarak da lazer ışık kaynakları ve oto-fokus alanındaki gelişmeler sayesinde de cerrahi süre kısalacak, ışık kaynaklı iyatrojenik yaralanmaların önüne geçilecek ve ayrıca cerrahi konfor artırılacaktır.