Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
ERİŞKİN SIÇANLARDA FOKAL SEREBRAL İSKEMİK KORTEKSE FATAL KORTEKS TRANSPLANTASYONU
İmran SAFİ, Muammer DOYGUN, Ender KORFALI, Kaya AKSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Bu çalışmada, orta serebral arter (OSA) oklüzyonu yapılarak iskemi modeli oluşturulan sıçanlarda (n:45) iskemik korteks bölgesine fatal korteks parçaları implante edildi. Greftlerin (n:25) bu bölgedeki yaşamları ve fonksiyonlarının araştırmak amacıyla greftlemeden 10 hafta sonra yapılan incelemede, sham kontrol grubu sıçanların spontan motor aktivitelerinde belirgin azalma saptandı. Ancak greft konuları sıçanlarda, motor aktivitelerinde düzelme gorülmedi. Histolojik olarak. infarktü bölgeye konulan greftlerin tamamının nekroze oldugu ve greftlerin yaşamadığı saptandı.