Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
İnsular Glial Tümörlerde Cerrahi
Levent AYDIN,Mert TURHAN,Gahraman AYDIN,Mustafa KILIÇ,Balkan ŞAHİN,Ahmet Murat MÜSLÜMAN,Adem YILMAZ
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Özet

Giriş: İnsular glial tümörlerin cerrahisi, lokalizasyonu, kompleks anatomisi ve vasküler yapılar ile ilişkisi nedeni ile oldukça zordur.Transkortikal ya da transsilviyan yaklaşımlar bu olgularda en sık kullanılan tekniklerdir.

Gereç ve Yöntem: 2012 -2019 arası 19 insular tümör olgusu transsilvian ve transkortikal yolla opere edildi .Cerrahi sonrası nörolojik durum, rezeksiyon miktarı, yaşam süresi ve Karnofsky skoru, Berger-Sanai zone sınıflamasına ve patolojik tanı eşliğinde incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 42dir. Hastaların 11"i erkek, 8"i kadındı. Ortalama tümör rezeksiyon hacmi %78,5"ti. Post operatif dönemde 3 hastada geçici (%15,7) 3 hastada kalıcı defisit (%15,7) görüldü. Hastaların yaşam süresi ve kalitesini belirleyen etkenler arasında yaş, IDH-1 mutasyonu varlığı, nöbet öyküsü, tümör patolojisi olduğu belirlendi. Tümörün rezeksiyon miktarında en önemli faktörün hacim ve lokalizasyonu olduğu, rezeksiyon oranının en az olduğu tümörlerin Berger-Sanai Zone 2 de olduğu görüldü.

Sonuç: Transkortikal yaklaşımın maksimum tümör rezeksiyon için en iyi seçenek olduğu görüldü. Özellikle düşük grade (grade 1-2) ve zone 2 yerleşimli tümörlerde cerrahi ulaşım koridoru ve postoperatif dönemde defisit olma riski daha yüksek bulundu.