Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SEREBRAL ARTERİOVENOZ MALFORMASYONLARDA TEDAVİ : 104 OLGUNUN İNCELENMESİ
Oğuz ÇATALTEPE, Selçuk PEKER, Tunçalp ÖZGEN, Osman Ekin ÖZCAN, Aykut ERBENGİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Hacettepe Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Serebral AVM tanısıyla tetkik ve tedavisi yapılan 104 hasta incelenmiştir. Hastaların % 66.3'ü kanama ile, % 20.1 'i konvülsiyonla başvurmuştur. % 67.3'üne cerrahi girişimde bulunulan hastaların % 14.2 'si postoperatif don em de exitus olmuştur. Total eksizyon yapIlan hastalarda yeniden kanama riskinin 5/1 oranında daha az olduğu görülmüştür. AVM'lerde cerrahi ve konservatif tedavi ilkeleri gözden geçirilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.